گالری محصولات

دستگاه پرس قرص تک سنبه(Single Punch)

دستگاه پولیشر کپسول(Capsule Polisher)

دستگاه پولیشر کپسول به همراه سلکتور(Capsule Polisher)

دستگاه دی داستر(غبار روب) قرص(Deduster)

دستگاه دی داستر(غبار روب) قرص طرح اطلس(Deduster)

محصولات آینده(Future Production)